Arbeidszaken

Het ziekteverzuim in Nederland ligt circa op 6%. Daarvan wordt 2.5% veroorzaakt door arbeidsconflicten tussen leidinggevenden en medewerkers. Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend, verlagen de productiviteit en kosten daarom geld. Zowel de werkgever als werknemer kunnen een beroep doen op mediation. De bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris is vaak de doorverwijzer naar mediation met als doel om sneller te re-integreren of afscheid te nemen van elkaar. Door mediation snel in te zetten, bespaart men geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.
Toepassing van arbeidsmediation
Arbeidsconflicten worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Arbeidsmediation wordt ingezet bij re-integratie, exitmediation en teammediation. Ik sta partijen graag bij om goed doordacht het arbeidsconflict op te lossen.

Re-integratie
Arbeidsmediation wordt vaak pas ingezet als er sprake is van ziekteverzuim nadat het conflict hoog is opgelopen. Een sluimerend conflict is meestal geen reden voor ziekmelding. Onder begeleiding van een mediator, werken partijen toe naar re-integratie van de zieke medewerker. In het mediationproces wordt gesproken over de oorzaak van het conflict, komen de emoties en belangen aan bod en wordt gewerkt aan het herstel van de arbeidsrelatie. Ook in arbeidsmediation werkt men samen actief aan de oplossing en bepaalt men samen de oplossing waar beiden zich aan kunnen houden. Bij de oplossing horen concrete afspraken die vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Als tijdens de mediation blijkt dat samenwerking niet meer mogelijk is, zal er gekeken worden naar andere oplossingen. Eén van de opties is om in overleg met de partijen een exittraject te bespreken, waarbij afspraken gemaakt worden over de beëindiging van het dienstverband.

Exitmediation
Exitmediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediator begeleidt de onderhandelingen van partijen. De arbeidsmediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingovereenkomst, die vooraf aan ondertekening getoetst wordt door de juridische adviseurs van de werkgever en werknemer. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter duurt lang, brengt meer kosten met zich mee en de uitkomst ligt in handen van de kantonrechter. In een exitmediaton komen partijen zelf tot een gezamenlijk oplossing die voor beiden een acceptabele oplossing is.
Teammediation
Teamconflicten en samenwerkingsproblemen komen in organisaties veel voor. Gelukkig komt men er onderling vaak zelf uit. Maar wat te doen als het conflict binnen teams of tussen afdelingen zo hoog oploopt dat de werksfeer wordt aangetast en daardoor de productiviteit vermindert? Dan is het tijd om mediation in te zetten, zodat de werkrelaties weer hersteld kunnen worden. Teammediation gaat vaak hand in hand met coaching, waarbij ik het proces in de gaten houd, maar ook de partijen coach naar de overeengekomen oplossing.