Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke conflictbemiddelaar: de mediator. Bij mediation gaat men met elkaar in gesprek. Samen het geschil oplossen is samen naar de toekomst kijken.
Als er sprake is van boosheid of verdriet geef ik daaraan ruimte. Ik help om daar mee om te gaan. Pas dan kan men op efficiënte wijze de afspraken maken die nodig zijn. Als dat lukt is er meestal ook een basis gelegd voor verder overleg over wat zich in de toekomst nog voordoet. Een groot voordeel van mediation is dat je de baas blijft over de oplossing van het geschil en de relatie niet onnodig wordt beschadigd. Je schrijft dan de eigen toekomst.
Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid
Uitgangspunten voor mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Jezelf noch de ander kan worden gedwongen aan een mediation mee te doen. Deelnemers verbinden zich vooraf in een mediationovereenkomst tot geheimhouding. Vertrouwelijkheid is van belang om vrijuit te kunnen spreken in een besloten en veilige omgeving.
Het mediationproces
Eerst worden de verschillende standpunten verkend en wordt vastgesteld wat de eigenlijke conflictkwesties zijn, waarvoor men een oplossing wilt bereiken. Vervolgens wordt nagegaan wat de belangen en behoeftes zijn. Als dit duidelijk is, wordt een prioriteitsvolgorde bepaald. Hierna wordt overgegaan tot een creatief proces van verzinnen van mogelijke oplossingen voor deze tegenstrijdige behoeftes en belangen. Men toetst de voorstellen op hun bruikbaarheid en haalbaarheid. Tot slot trachten beide hierover tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen, meestal vastgelegd in een overeenkomst. Daarmee eindigt de mediation.
Kansen op succes
Mediation lukt altijd als men bereid en in staat is om de standpunten te herzien. Het slagingspercentage zakt als de wil om er samen uit te komen ontbreekt en naarmate er langer en heftiger ruzie gemaakt is. Ook dan is mediation vaak de beste optie en blijkt de kans op succes nog altijd 50%.
Voordelen van mediation
Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschiloplossing. De belangrijkste zijn:
• snelheid
• kostenbeheersing
• informele procedure
• actieve rol van partijen
• deskundige begeleiding
• ruimte voor creatieve oplossingen
• geen onnodige beschadiging van relaties
• hoge acceptatiegraad